• time : 11:8:35
  • Date : Mon Jul 13, 2020
  • news code : 3046
بازدید آقای شهرداروشورای محترم شهر ازساماندهی زیر سازی وآسفالت كاری ورودی شهر از طرف بناب
بازدید آقای شهرداروشورای محترم شهر ازساماندهی زیر سازی وآسفالت کاری ورودی شهر از طرف بناب
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.6.6.0
    V5.6.6.0