پیشینه تاریخی شهر

ظاهراً تا سال 1312 شمسي عجب‌شير از نظر تشكيلات سياسي و اجتماعي تحت نظر مالك وقت يعني آقاي(مهدي قلي بصيرپور) اداره مي شد. افراد ديگري چون ريش سفيدان و كلانتر محل (غلامحسن كلاهيان) وي را در رتق و فتق امور ياري مي دادند. تا اينكه در اواخر سال مذكور آقاي احمد وطن يكي از فرهنگيان خوش نام و فعال شهر با حفظ سمت آموزگاري به عنوان اولين دهدار عجب‌شير انتخاب و شروع به كار نوود. ايشان در دوره دهداري خود گامهاي ارزنده اي را در جهت توسعه و گسترش امور فرهنگي و اجتماعي شهر برداشت به طوريكه از وي به عنوان بنيانگذار فرهنگ منطقه ياد مي شود. ايشان تا سال 1315 در اين پست فعاليت داشت. بعد از كناره گيري او، اين مسئوليت دوباره به عهده آقاي مهدي قلي بصيرپور واگذار گرديد كه تا سال 1317 دوام داشت. در اوايل سال 1317 اولين بخشدار عجب‌شير به نام غلامحسين امامزاده كه از شهروندان مراغه بود، از طرف وزارت كشور منصوب و در خانه ميرزاكريم كرد( ساوج بولاغي) واقع در محله پائين شروع به كار كرد.

وي تا سال 1320 شمسي در اين سمت مشغول بود. از شهريور سال 1320 همزمان با آغاز تجاوز نيروهاي متفقين به ايران و حضور قواي روسي در آذربايجان و تحريك عناصر حزب توده براي مداخله در مسايل سياسي كشور، انتخاب مسئولين مناطق و ادامه كار آنها منجمله در عجب‌شير با مشكل مواجه گرديد. در اين اوضاع حساس مسئوليت اداره بخش و كفالت شهرداري به عهده آقاي پرويز ميرزاملك قاسمي واگذار شد و ايشان تا سال 1324  شمسي در راس اين مشاغل بود. از اوايل سال 1324، با گسترش دامنه فعاليت و نفوذ حزب توده در شهرهاي آذربايجان، اداره امور اين استان از نظارت دولت مركزي خارج و به دست حزب توده افتاد. به دنبال اين واقعه آقاي منتقيم زمان معروف به (فايتونچي) كه از مهاجران روسي بود، از طرف پيشه وري به عنوان مسئول بخشداري و آقاي اصغر نوري به عنوان شهردار عجبشير تعيين و منصوب شدند. بخشداري منتقيم زمان چند ماهي دوام نداشت كه بعد از وي تقي هنگامي يكي از افراد فعال حزب توده به اين مقام منصور شد. تا 15 آذرماه سال 1325 يعني فروپاشي تشكيلات حزب توده در كشور و انتخاب آقاي غلامرضا سيف به سمت بخشدار و كفيل شهرداري، آنها پستهاي فوق را عهده دار بودند. از سال 1326 كسان چندي در مفام بخشداري و كفيل شهرداري اين شهر فعاليت داشته اند كه از ميان آنها خدمات و اقدامات آقايان غلامرضاخان سيف و سيد قاسم بلوري ارزنده بوده است. گفتني است كه در سال 1332 عطاء اله شيخ الاسلامي رئيس دارايي وقت با حفظ سمت به امور شهرداري هم رسيدگي مي كرد. تا اينكه در خردادماه همان سال آقاي محمدشهلا از شهروندان مراغه به عنوان اولين شهردار منختب از سوي انجمن شهر يعني آقايان (عباس اماني، احمد مومن زاده، حسن ولي زاده، صادق رستگار و عبدالرحيم معروفي) تعيين و شروع بكار نمود. قابل ذكر است پس از سالها انتظار در تاريخ 29 تيرماه سال 1380 ساختمان فرمانداري با حضور رئيس مجلس و تني چند از نمايندگان آذربايجان، استاندارد، مقامات محلي افتتاح و آقاي رضا قمري به عنوان اولين فرماندار شهرستان عجبشير معرفي و منصوب گرديد. متن تصويب نامه هيات وزيران در اين مورد به قرار زير است:

هيات وزيران در جلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره(64300/42/4/1) مورخ 11/10/1379 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362، تصويب نمود:

تغييرات و اصلاحات تقسيماتي به شرح زير در شهرستان مراغه از توابع استان آذربايجان شرقي صورت مي پذيرد.

1- نقاط تازه كند ـ چوپان كرده ـ بولالو ـ خانيان ـ ايستگاه پرويز بهمن ـ پادگان عجبشير(رضا دژ) ـ خراجو ـ ميدان تيراز دهستان ديزجرود شرقي منتزع و به دهستان ديزجرود غربي ملحق مي گردند.


عکس روز

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0