فرم های الکترونیکی
 
 
 

ارزیابی خدمات شهری
  
  فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1400/02/26
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  خلاصه درخواست :
  
  1982632558
  ارسال

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0